Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Geosyntetyki w budownictwie wodnym

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 338
Data wydania: 2019-10-29
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-120671-0


Wersja papierowa: 79,00 PLN

Data wydania:

29-10-2019

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

W budownictwie wodnym geosyntetyki są wykorzystywane zarówno jako warstwy filtracyjne, drenażowe, separacyjne, zbrojeniowe, jak i ochronne. Stanowią powierzchniowe zabezpieczenia przeciwerozyjne i bariery hydrauliczne. Stosuje się je do budowy praktycznie wszystkich rodzajów budowli hydrotechnicznych, m.in. falochronów, sztucznych raf, ostróg, progów podwodnych, tam i zapór.

W niniejszej książce autorka prezentuje aktualny stan wiedzy na temat możliwości wykorzystania geosyntetyków w budownictwie wodnym. Główną uwagę zwraca na zasady projektowania i wykonywania umocnień złożonych z geosyntetycznych elementów, podsumowując przy okazji wyniki kilkuletnich prac prowadzonych na ten temat w Instytucie Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. W publikacji przedstawiono także zasady doboru materiałów i badania, które należy przeprowadzić przed ich zastosowaniem w budownictwie hydrotechnicznym.

"Książka przygotowana przez prof. Krystynę Kazimierowicz-Frankowską jest bardzo wartościową pozycją, która wypełnia lukę jaką w klasycznej literaturze stanowi zastosowanie geosyntetyków w budownictwie morskim i wodnym śródlądowym." Z recenzji prof. dra hab. inż. Ryszarda Coufala, ZUT

Spis treści: 

Przedmowa   

1. Budownictwo wodne w Polsce – osiągnięcia, problemy i plany na przyszłość    

1.1. Wprowadzenie 

1.2. Budowle hydrotechniczne – podstawowe definicje i kryteria podziału   

1.3. Stan i perspektywy budownictwa wodnego w Polsce    

1.4. Ochrona brzegów morskich 

1.5. Ochrona przeciwpowodziowa  

1.6. Wykorzystanie wody do produkcji energii 

1.7. Śródlądowe drogi wodne   

1.8. Obowiązujące akty prawne i wnioski dotyczące realizacji inwestycji hydrotechnicznych 

1.9. Perspektywy dotyczące zastosowań geosyntetyków     

1.10. Cel i zakres książki    

Bibliografia do rozdziału pierwszego 

2. Geosyntetyki w budownictwie hydrotechnicznym    

2.1. Krótki rys historyczny    

2.2. Rodzaje geosyntetyków stosowanych w budownictwie wodnym    

2.3. Funkcje geosyntetyków   

2.4. Konstrukcje hydrotechniczne, do których budowy wykorzystuje się geosyntetyki – przegląd 

2.5. Prawne aspekty dotyczące zastosowań geosyntetyków    

2.6. Parametry decydujące o przydatności geosyntetyków w budownictwie wodnym  

2.7. Wymagane badania geosyntetyków     

2.8. Kryteria oceny efektywności działania geosyntetycznych konstrukcji ochronnych    

2.9. Przykładowa specyfikacja materiałów geosyntetycznych  

Bibliografia do rozdziału drugiego  

3. Geosyntetyczne elementy używane do budowy konstrukcji ochronnych – charakterystyka, podział, podstawowe funkcje   

3.1. Rodzaje geosyntetycznych elementów stosowanych w budownictwie wodnym – wprowadzenie    

3.2. Geoworki  

3.3. Geotuby 

3.4. Geokontenery 

3.5. Geomaterace   

3.6. Geoelementy wielokomórkowe 

Bibliografia do rozdziału trzeciego  

4. Podstawowe rodzaje konstrukcji hydrotechnicznych wykonywane z zastosowaniem geosyntetycznych elementów    

4.1. Wprowadzenie

4.2. Opaski brzegowe 

4.3. Falochrony  

4.4. Ostrogi   

4.5. Progi podwodne    

4.6. Tamy i zapory ziemne 

4.7. Wały przeciwpowodziowe  

4.8. Inne zastosowania geosyntetyków  

Bibliografia do rozdziału czwartego   

5. Zasady projektowania konstrukcji ochronnych złożonych z geosyntetycznych elementów   

5.1. Etapy procesu projektowego  

5.2. Dane wyjściowe do projektowania – charakterystyka  

5.3. Wymagania, które muszą spełniać geosyntetyki wykorzystywane do wykonania wielkogabarytowych geopojemników   

5.4. Ogólne zasady projektowania umocnień złożonych z geotub 

5.5. Metody projektowania  

5.6. Zasady uproszczonego sposobu projektowania  

5.7. Najważniejsze parametry decydujące o geometrii geotuby   

5.8. Mechanizmy utraty stateczności 

5.9. Zasady oceny stateczności geotub 

5.10. Zasady projektowania geokontenerów  

5.11. Wnioski do rozdziału piątego 

Bibliografia do rozdziału piątego 

6. Zasady wykonywania konstrukcji ochronnych złożonych z geosyntetycznych elementów    

6.1. Ogólna charakterystyka procesu wykonawczego  

6.2. Budowa konstrukcji złożonych z geosyntetycznych worków 

6.3. Geotuby – zasady wykonawstwa: etap I – fabryka  

6.4. Geotuby – zasady wykonawstwa: etap II – plac budowy 

6.5. Geokontenery: charakterystyka pięciu podstawowych faz wykonania    

6.6. Wnioski i aktualne problemy do rozwiązania  

Bibliografia do rozdziału szóstego  

7. Analiza wybranych przypadków  

7.1. Zasady i cele prowadzenia monitoringu konstrukcji     

7.2. Wyniki badań konstrukcji złożonych z geoworków     

7.3. Przykładowe realizacje budowli ochronnych złożonych z geotub 

7.4. Przyczyny zniszczeń konstrukcji złożonych z wielkogabarytowych geoelementów   

7.5. Przykłady błędów popełnianych w trakcie wykonywania konstrukcji ochronnych    

7.6. Koszty wykonania konstrukcji złożonych z wielkogabarytowych geoelementów    

7.7. Przykłady konstrukcji zrealizowanych w Polsce  

7.8. Wnioski do rozdziału siódmego 

Bibliografia do rozdziału siódmego  

8. Geosystemy w budownictwie wodnym śródlądowym   

8.1. Wprowadzenie – geosyntetyczne elementy w budownictwie śródlądowym  

8.2. Charakterystyka geosyntetycznych materacy stosowanych do ochrony brzegów rzek i kanałów   

8.3. Zasady projektowania konstrukcji ochronnych złożonych z geomateracy   

8.4. Zasady wykonania zabezpieczeń brzegów przy użyciu geomateracy    

8.5. Dotychczasowe doświadczenia realizacyjne  

8.6. Geosyntetyki stosowane do budowy zapór i ochrony przeciwpowodziowej

8.7. Zasady projektowania konstrukcji przeciwpowodziowych   

8.8. Geosyntetyczne powłoki regulujące poziom wody w rzekach  

8.9. Zasady projektowania i wykonawstwa nieprzepuszczalnych warstw geosyntetycznych  

8.10. Korzyści związane z zastosowaniem geosyntetyków  

Bibliografia do rozdziału ósmego  

9. Geosyntetyczne warstwy filtracyjne i drenażowe   

9.1. Wprowadzenie 

9.2. Geosyntetyczne warstwy filtracyjne – przykłady rozwiązań 

9.3. Projektowanie geosyntetycznych warstw filtracyjnych  

9.4. Dobór geosyntetyków na warstwy filtracyjne   

9.5. Geosyntetyczne warstwy drenażowe – przykłady rozwiązań 

9.6. Projektowanie geosyntetycznych warstw drenażowych 

9.7. Ocena właściwości geowłókniny filtracyjnej po wielu latach pracy w konstrukcji 

9.8. Najczęściej popełniane błędy  

9.9. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać geosyntetyki stosowane do odwodnień 

Bibliografia do rozdziału dziewiątego

10. Konstrukcje z gruntu zbrojonego w budownictwie wodnym   

10.1. Wprowadzenie – charakterystyka konstrukcji z gruntu zbrojonego i ich zastosowań w budownictwie wodnym 

10.2. Zasady projektowania konstrukcji z gruntu zbrojonego  

10.3. Zalety stosowania konstrukcji z gruntu zbrojonego – na przykładzie przyczółków z gruntu zbrojonego   

10.4. Zasady wykonywania konstrukcji z gruntu zbrojonego 

10.5. Podsumowanie 

Bibliografia do rozdziału dziesiątego 

11. Projektowanie geosyntetycznych budowli hydrotechnicznych w skomplikowanych i złożonych warunkach geotechnicznych   

11.1. Wprowadzenie – problem obciążeń sejsmicznych  

11.2. Metody projektowania konstrukcji narażonych na działanie obciążeń sejsmicznych  

11.3. Wpływ drgań sejsmicznych na stateczność konstrukcji ochronnych wykonywanych z zastosowaniem geosyntetyków  

11.4. Wpływ drgań sejsmicznych na wymagane parametry geosyntetyków stosowanych do budowy konstrukcji ochronnych  

11.5. Zasady wykonywania konstrukcji geosyntetycznych konstrukcji ochronnych narażonych na oddziaływanie obciążeń sejsmicznych

11.6. Wnioski do rozdziału jedenastego 

Bibliografia do rozdziału jedenastego 

12. Podsumowanie i wnioski 

Brak załączników
Brak prenumeraty