Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Oferta pracy

starszy inspektor

Puławy, lubelskie Dodano: 2020-09-17 2020-09-17 | ID oferty: 492652


Komenda Powiatowa Policji w Puławach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw prowadzenia obsługi kancelaryjnej wydziału, archiwizacji oraz obsługi prewencyjnej systemów informatycznych w Wydziale Prewencji

Komenda Powiatowa Policji w Puławach
24-100 Puławy, ul. Wojska Polskiego 6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Pobieranie korespondencji adresowanej do Wydziału, jej rejestracja i dystrybucja do adresatów końcowych zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi, celem zapewnienia płynności działań komórki.
 • 2. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów wytworzonych w Wydziale na rzecz innych komórek, jednostek Policji lub podmiotów zewnętrznych, sporządzanie pism celem zapewnienia właściwego i terminowego obiegu dokumentów.
 • 3. Realizacja zadań na punkcie operatora Zespołu Dyżurnych w zakresie wspomagania służby dyżurnej operacjami w bazie SWD, KSIP, sprawdzenia osób, rzeczy, rejestracje celem zapewnienia skutecznej i szybkiej realizacji zadań na stanowisku kierowania.
 • 4. Zapoznawanie z przepisami, wytycznymi, dokumentacją służbową policjantów Wydziału oraz wyszukiwanie przepisów, istotnych dla podstawy realizacji zadań Policji i zapoznawanie z nimi oraz archiwizacja materiałów wytworzonych w wydziale celem zapewnienia policjantom dostępu do nowych uregulowań prawnych oraz zapewnienie archiwizacji materiałów.
 • 5. Wprowadzanie danych do systemu sprawozdawczości Policji SESPOL z zakresu pionu prewencji pod nieobecność osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za realizację zagadnienia celem zapewnienia poprawności dokumentowania efektywności działań Policji.
 • 6. Przygotowywanie informacji, sprawdzeń z baz danych prewencji na potrzeby innych pionów jednostki, upoważnionych podmiotów zewnętrznych celem zapewnienia właściwej realizacji zadań przez Wydział.
 • 7. Wspomaganie na punkcie recepcyjnym jednostki celem zapewnienia skutecznej realizacji zadań na stanowisku kierowania.
 • 8. Obsługiwanie elektronicznej poczty LOTUS/SEPP i innych systemów celem wspomagania organizacji służby w Wydziale.


Warunki pracy

Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy komputerze. Realizacja zadań wymaga częstych kontaktów z pracownikami innych komórek organizacyjnych KPP w Puławach zajmujących się realizacją powiązanych zadań. Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługą urządzeń biurowych (telefon, drukarka, niszczarka papierów), prowadzeniem rozmów telefonicznych z interesantami. Praca przy oświetleniu naturalnym oraz sztucznym. Na stanowisku starszego inspektora zadania realizowane są samodzielnie, często pod presją czasu. Występują częste kontakty z klientami zewnętrznymi.
Pomieszczenie biurowe usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku niedostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - bariery architektoniczne (schody, wąskie ciągi komunikacyjne, specjalistyczna łazienka tylko na parterze budynku, brak windy).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 47 8123 232, 47 8123 233.

Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru będzie realizowane w ciągu 6 miesięcy od publikacji ogłoszenia i może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Puławach postępowania sprawdzającego i wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez uprawiony podmiot.

Oferowane warunki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze wynikające z mnożnika kwoty bazowej 1,6089 (3269,22 zł brutto) oraz dodatek z tytułu wysługi (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu pięciu lat pracy i wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem wzrasta o 1% do momentu, aż osiągnie wysokość 20%).

Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Puławach (pok. 125) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres.

Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie osobistej prezentacji. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji. Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach, opublikowanym w BIP KPP w Puławach (zakładka „Wolne stanowiska w SC”).

UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE (W BIP KPP w Puławach dostępny jest WZÓR OŚWIADCZENIA kandydata ubiegającego się o stanowisko).

Komenda Powiatowa Policji w Puławach ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach:
https://nabory.kprm.gov.pl/,
http://bip.pulawy.kpp.policja.gov.pl/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Samodzielność
 • Systematyczność
 • Sumienność
 • Bezstronność
 • Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz syntezy informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury sprawdzającej dopuszczającej do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE"
 • Obsługa komputerowych programów biurowych i systemów policyjnych
 • Obsługa Internetu
 • Znajomość ustaw i przepisów wykonawczych dot. Policji


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyKopia upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej dopuszczającej do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE"Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dotyczącego przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnychKopie dokumentów potwierdzających umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych i systemów policyjnych
Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-28
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji w Puławach
24-100 Puławy, ul. Wojska Polskiego 6
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
https://www.infopraca.pl/praca/starszy-inspektor/pulawy/15433205

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Puławy lubelskie

Dane kontaktowe: