Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Oferta pracy

starszy inspektor wojewódzki

Lublin, lubelskie Dodano: 2020-09-21 2020-09-21 | ID oferty: 496028


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie i kontrolowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne pomocy społecznej (urzędy gminy, regionalny ośrodek polityki społecznej, ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie) na terenie całego województwa lubelskiego,
 • nadzorowanie i kontrolowanie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd gminny, powiatowy i województwa na terenie całego województwa lubelskiego,
 • rozpatrywanie skarg i interwencji dotyczących sposobu realizacji przez ośrodki pomocy społecznej i jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (należące do właściwości oddziału),
 • analizowanie i weryfikowanie jednostkowych sprawozdań z obszaru pomocy społecznej przekazanych w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem Statystycznej Aplikacji Centralnej,
 • analizowanie i akceptowanie indywidualnych programów integracyjnych dla osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą oraz dokonywanie kwartalnej oceny stopnia ich zintegrowania,
 • kontrolowanie i ocenianie realizacji przez podmioty uprawnione zadań zleconych na podstawie umów,
 • opracowywanie analizy stanu i skuteczności pomocy społecznej w oparciu o ocenę zasobów pomocy społecznej, przyjętą przez samorząd województwa, z uwzględnieniem założeń przewidzianych w strategii,
 • prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem podmiotom uprawnionym zadań pomocy społecznej wynikających z programów rządowych oraz programów wojewody (przedstawia propozycję obszarów działań, kryteria oceny zgłoszonych ofert, dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, przygotowywanie projektów umów).


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,
- praca w siedzibie urzędu/ możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,
- praca w pokojach biurowych 2 lub 3 osobowych,
- brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych, zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,
- brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 3000 – 3500 zł/mies. (+ dodatek stażowy).

Planowane techniki i metody naboru:
- weryfikacja formalna ofert,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Planowany termin zatrudnienia: listopad 2020 r.

List motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia i wraz z kompletem wymaganych dokumentów złożony w zaklejonej kopercie, a numer oferty powinien być zamieszczony także na kopercie.

Oferty kandydatów nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów o których mowa w dokumentach niezbędnych będzie skutkował, iż takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do LUW w Lublinie.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej LUW w Lublinie).

Kandydaci zaproszeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego będą poinformowani telefonicznie, a w przypadku braku możliwości skontaktowania się, zostanie wysłana wiadomość e-mail.

Termin i miejsce postępowania (nie później niż 7 dni przed podjęciem czynności) oraz wyniki postępowania opublikowane zostaną na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/, w załącznikach do oferty.

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.

Po zakończeniu naboru oferty osób, które nie zostały wskazane do zatrudnienia, będą komisyjnie zniszczone.

Więcej informacji i wzór oświadczeń na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/, w załącznikach do oferty.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunkach: prawo, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w realizacji zadań pomocy społecznej oraz zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: o pomocy społecznej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • ukończenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin albo specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością przemoc w rodzinie,
 • zdolność analitycznego myślenia i syntezy,
 • umiejętność przekonywania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • umiejętność pracy w zespole.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówzgoda na przetwarzanie danych osobowych – w stosunku do danych osobowych podanych z własnej inicjatywy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-05
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Biuro Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu
Oddział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pok. 105
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
https://www.infopraca.pl/praca/starszy-inspektor-wojewodzki/lublin/15486494

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Lublin lubelskie

Dane kontaktowe: